Vyhlásenie o ochrane údajov

Cítime odhodlanie zachovávať súkromie návštevníkov našich webových stránok a našich zákazníkov. Ochrana a bezpečnosť osobných údajov sú pre nás prvoradé.

Preto Messer Cutting Systems GmbH, zastúpená jej akcionármi, Otto-Hahn-Straße 2-4, 64823 Groß-Umstadt (telefónne číslo 06078 787 0, e-mail: info@messer-cutting.com; ďalej len „my“ alebo „ nás “) a jej pridružené spoločnosti prísne dodržiavajú nariadenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Nasledujúci text vás bude informovať o týchto zásadách ochrany osobných údajov ako zodpovedných v zmysle oddielu 4, č. 7, GDPR, o tom, ako používame vaše osobné údaje, t. J. Aký druh osobných údajov zhromažďujeme a ako sa spracúvajú.

Čo sú osobné údaje?

GDPR definuje pojem osobné údaje ako akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Ide napríklad o Vaše meno, telefónne číslo a dátum narodenia.

Zaznamenávanie údajov

Vo všeobecnosti nebude potrebné, aby ste poskytovali osobné údaje, aby ste mohli používať našu webovú stránku. Keď však navštívite našu webovú stránku, náš webový server automaticky vytvorí a spravuje tzv. Protokolové súbory. Súbory denníka zaznamenávajú údaje vrátane:

  • IP adresa pristupujúceho počítača (vrátane jeho geografického umiestnenia)
  • Webové stránky, ktoré ste predtým navštívili (adresa URL sprostredkovateľa)
  • Dátum a čas prístupu k požiadavke servera vrátane toho, ako dlho ste navštívili našu webovú stránku
  • Typy a nastavenia prehľadávača
  • Operačný systém
  • Navštívená stránka (názov súboru a URL)
  • Prenesený objem údajov
  • Stav prístupu (súbor prenesený atď.)

Tieto údaje zhromažďujeme iba na štatistické účely. Žiadne informácie - či už na obchodné alebo nekomerčné účely - nebudú sprístupnené tretím stranám. V zásade nebudeme spájať tieto údaje s inými údajmi z iných zdrojov. Tieto údaje sa zhromažďujú a spracúvajú s cieľom umožniť používanie tejto webovej stránky a prispôsobiť ju záujmom našich používateľov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Naším legitímnym záujmom je poskytovať a spravovať našu webovú stránku so všetkými jej funkciami a neustále ju optimalizovať.

Dáta zaznamenané v protokoloch servera sa ukladajú iba na obmedzenú dobu a štandardne sa po 30 dňoch vymažú.

Vyhradzujeme si právo tieto údaje overiť neskôr, ak existujú jasné dôkazy o nezákonnom použití. Takéto overenie sa uskutoční iba na účely identifikácie a zabránenia nezákonnému použitiu našej webovej stránky a je v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je zaistiť, aby bola naša ponuka bezpečná a aby sa zabránilo zneužívaniu.

Ďalšie zhromažďovanie, spracovanie a použitie osobných údajov

Zhromažďujeme alebo spracúvame osobné údaje, iba ak sa rozhodnete takéto údaje poskytnúť napríklad pri vyšetrovaní. Údaje, ktoré ste uviedli v dotaze, vrátane všetkých kontaktných údajov, ktoré ste uviedli v dotaze, uložíme a použijeme na splnenie účelu súvisiaceho s prenosom údajov, napríklad na spracovanie vašej objednávky alebo na následné otázky. Zber a použitie týchto osobných údajov sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. (b) GDPR v rozsahu, v akom poskytujete tieto osobné údaje na účely uzavretia zmluvy s nami. Iba v takom prípade je potrebné, aby ste poskytli osobné údaje v zmysle článku 13 ods. 2 písm. e) GDPR. Inak sa skladovanie alebo použitie uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 vety 1 písm. (f) GDPR, náš legitímny záujem je dôsledné spracovanie vašej žiadosti.

Ak nám poskytnete pokyn na poskytnutie služby alebo požadujeme vaše služby, vaše osobné údaje zhromažďujeme, ukladáme a používame iba v rozsahu potrebnom na poskytnutie takýchto služieb alebo splnenie takejto zmluvy. Akékoľvek spracovanie údajov v tejto súvislosti sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. b) GDPR. Môže to tiež vyžadovať poskytnutie vašich osobných údajov iným spoločnostiam, ktoré sa zaoberáme poskytovaním služieb alebo spracovaním zmluvy. Ďalšími spoločnosťami tu môžu byť napríklad prepravné spoločnosti alebo iní poskytovatelia služieb. Akýkoľvek prenos údajov poskytovateľom služieb, ktorý sme na tento účel poverili, sa vykonáva aj v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. b) GDPR.

Vo všetkých prípadoch, keď spracovanie údajov, ako je opísané vyššie, slúži na splnenie zmluvy, je nevyhnutnosťou na uzavretie zmluvy poskytnutie vašich osobných údajov (porovnaj článok 13 ods. 2 písm. E) GDPR). Bez vašich osobných údajov by pre nás nebolo plnenie zmluvy možné.

Spracovanie údajov v procese žiadosti o prácu

Osobné informácie, ktoré nám poskytnete počas vašej žiadosti o zamestnanie (zvyčajne sprievodný list a podporné dokumenty, ako sú osvedčenia, súhrnne označované ako „dokumenty žiadosti“), sa budú ukladať a používať iba pri spracovaní žiadosti. Poskytovanie týchto informácií tretím stranám mimo spoločnosti Messer Cutting Systems GmbH sa neuskutoční bez vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu. K vašim údajom budú mať prístup nasledujúca skupina osôb: Zamestnanci v oblasti ľudských zdrojov, zodpovedný nadriadený a zamestnanecká rada. Ak bude naplánovaný následný pohovor, na ktorom sa stretnete so svojimi budúcimi kolegami, dostanú kópiu vášho životopisu, aby sa mohli pripraviť na stretnutie. Všetky osoby sa zaviazali zachovávať mlčanlivosť o údajoch a vašu žiadosť budú považovať za absolútne dôverné.

Zber a spracovanie údajov počas procesu podania žiadosti o prácu v Messer Cutting Systems GmbH sa uskutoční v súlade s oddielom 88 GDPR v spojení s oddielom 26 ods. 1 a 3 nemeckého spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG). Pokiaľ budeme naďalej uchovávať vaše osobné údaje aj po dokončení procesu podávania žiadosti počas jedného roka v rámci nášho systému sledovania žiadateľov, urobí sa to podľa oddielu 6 ods. 1, strana 1, os. a) GDPR na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý v prípade potreby zhromaždíme počas procesu žiadosti osobitne. Vo všetkých ostatných prípadoch budú vaše údaje (informácie o žiadosti a výsledky rozhovorov) z nášho systému sledovania žiadateľov vymazané na konci obdobia troch mesiacov od dátumu skončenia obdobia na podávanie žiadostí, ak tomu nebránia legitímne dôvody. na našej strane.

Cookies

Cookies používame na sledovanie preferencií návštevníkov našich webových stránok a podľa toho aj na naše webové stránky. Cookie je malý textový súbor, ktorý webový server pošle do webového prehliadača a ktorý je potom uložený v prehliadači. Informácie sa potom odošlú späť na server, akonáhle prehľadávač požiada o server zo servera. Umožňuje webovému serveru identifikovať a sledovať webový prehľadávač.

Na sledovanie toho, ako sa pohybujete na našej webovej stránke, používame tzv. Relácie cookies. Používame tzv. Trvalé cookies, ktoré umožňujú našej webovej stránke, aby vás pri vašej návšteve identifikovala. Po zatvorení prehliadača sa súbory cookie relácie z počítača odstránia. Trvalé súbory cookie zostanú v počítači, kým sa neodstránia alebo kým nedôjde k stanoveniu dátumu uplynutia platnosti.

Cookies, ktoré používame, sú dôležité pre fungovanie našej webovej stránky. Automaticky ich aktivujeme, keď používateľ navštívi našu webovú stránku. Naša webová stránka tiež používa cookies, aby uľahčila používanie a poskytla vám viac prispôsobenú skúsenosť. Informácie, ktoré sme zhromaždili pomocou súborov cookie, vás nemôžu osobne identifikovať. Používanie súborov cookie, ktoré sme si nastavili, je nevyhnutné, aby bola naša webová ponuka vôbec k dispozícii, a okrem toho ju neustále optimalizuje. V tejto súvislosti je preto spracovanie údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Našim legitímnym záujmom je poskytnúť našim návštevníkom funkčnú webovú ponuku a čo najvýhodnejšiu a najúčinnejšiu návštevu našej webovej stránky. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Môžete tiež zastaviť prehliadač v tom, aby neakceptoval cookies úplne zmenou nastavení cookies v prehliadači. Niektoré funkcie našej webovej stránky vám však nemusia byť dostupné alebo iba v obmedzenej podobe. Ak chcete vymazať alebo odmietnuť prijímanie súborov cookie, použite vo svojom prehliadači možnosť Pomocník

Informácie o Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto webovú stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky sa prenesú na spoločnosť Google a uložia sa na servery v Spojených štátoch.

V prípade, že je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, bude vaša adresa IP skrátená v oblasti členských štátov Európskej únie alebo iných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP najskôr prenesie na server Google v USA a tam sa skráti. Na tejto webovej stránke je aktívna anonymizácia IP.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na účely vyhodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o činnosti webovej stránky pre operátorov webových stránok a poskytnutia ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej stránky a používaním internetu.

Adresa IP, ktorú váš prehliadač poskytuje v rámci služby Google Analytics, nebude priradená k žiadnym iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom vhodných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete sa tiež odhlásiť zo sledovania pomocou nástroja Google Analytics s účinnosťou pre budúcnosť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics pre aktuálny webový prehľadávač:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Ako alternatívu k doplnku prehliadača alebo v prehliadačoch na mobilných zariadeniach môžete <a href=pozorjavascript:gaOptout() rezervaci> kliknúť na tento odkaz </a>, aby ste sa na tomto webe mohli odhlásiť zo sledovania pomocou nástroja Google Analytics. v budúcnosti (zrušenie sa týka iba prehliadača, v ktorom ste ho nastavili, a v rámci tejto domény). Vo vašom zariadení bude uložený súbor cookie pre zrušenie, čo znamená, že ak odstránite súbory cookie, budete musieť na tento odkaz znova kliknúť.

Ako používať (Java) analytický kód Analytics

 

Sociálne siete

Na našich stránkach používame tzv. Sociálne siete (napr. Z Facebooku a Twitteru). Toto sú internetové záložky, pomocou ktorých môže užívateľ takýchto služieb zhromažďovať odkazy a správy. Sociálne siete sú na našej webovej stránke spojené iba ako odkazy na príslušné služby, takže pri návšteve našej webovej stránky nedochádza k automatizovanému prenosu údajov. Len ak kliknete na pripojenú grafiku, dostanete sa na stránky príslušného poskytovateľa. Deje sa tak na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. Informácie o používaní vašich osobných údajov pri používaní týchto webových stránok získate z príslušných pravidiel ochrany údajov poskytovateľa.

Sledovanie konverzií pomocou Adform

Na tejto webovej stránke sme integrovali reklamnú službu Adform. Adform je služba spoločnosti Adform Germany GmbH, Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg, Nemecko, na prehrávanie nami umiestnených reklám (napr. našich reklamných bannerov) na webových stránkach partnerov spoločnosti Adform ("reklamná sieť Adform"). S vaším súhlasom používame v rámci tejto služby aj tzv. funkciu sledovania konverzií na analýzu reklamných kampaní.

Na účely sledovania konverzie ukladá spoločnosť Adform do vášho koncového zariadenia súbor cookie ("konverzný súbor cookie"), keď prídete do kontaktu s reklamou, ktorú sme umiestnili v reklamnej sieti Adform (napr. kliknete na jeden z našich reklamných bannerov). Keď následne navštívite našu webovú lokalitu, my a spoločnosť Adform sa dozvieme, že ste klikli na jednu z našich reklám a boli ste prostredníctvom nej presmerovaní na našu webovú lokalitu. Spoločnosť Adform zhromažďuje aj vaše ďalšie kontakty s našimi reklamnými materiálmi (vizuálne kontakty a kliknutia na reklamné bannery) a spája ich s interakciami na našej webovej stránke, ako aj vašu IP adresu, individuálne reklamné ID vášho koncového zariadenia, reklamné ID pre rôzne zariadenia (ak je k dispozícii), technické informácie o vašom koncovom zariadení (napr.) Spoločnosť Adform nezhromažďuje vaše osobné údaje (napr. meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu) vrátane vašej IP adresy, individuálneho reklamného ID vášho zariadenia, reklamného ID pre rôzne zariadenia (ak je k dispozícii), technických informácií o vašom zariadení (napr. IP adresa, nastavenia prehliadača, približná poloha) a vášho správania pri prehliadaní iných webových lokalít (napr. URL navštívených webových lokalít, časové pečiatky, odoslanie do vyhľadávača). Spoločnosť Adform môže dostávať ďalšie údaje, ktoré sa vás týkajú, v pseudonymizovanej forme od vlastných partnerov spoločnosti Adform. Na základe uvedených údajov spoločnosť Adform vykonáva analýzu vášho správania pri surfovaní. Spracovanie údajov na serveroch spoločnosti Adform prebieha v rámci Európskej únie.

Od spoločnosti Adform dostávame len súhrnné informácie o kontaktoch používateľov s našimi reklamami a interakciách na našich webových stránkach. Tieto informácie nemôžeme priradiť k žiadnemu jednotlivému používateľovi. V žiadnom prípade nedostávame informácie, ktoré by nám umožňovali vašu osobnú identifikáciu.

Konverzný súbor cookie spoločnosti Adform sa automaticky vymaže po 180 dňoch. Nastaveniu konverzného súboru cookie môžete zabrániť v nastaveniach svojho prehliadača a už nastavené konverzné súbory cookie môžete vymazať.

Viac informácií o spracovaní údajov spoločnosťou Adform nájdete na adrese site.adform.com/privacy-center/overview/.

Konverzný súbor cookie používame na vyhodnotenie vplyvu, úspešnosti a účinnosti našich reklám s cieľom propagovať webové stránky a naše ponuky a optimalizovať naše reklamy. Spracovanie údajov súvisiacich s konverzným súborom cookie sa vykonáva s vaším súhlasom na základe článku 6 ods. 1 bod 1 písm. a) DSGVO. Tento súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať, pokiaľ ide o váš príslušný používaný počítač, napr. kliknutím sem.

Používaniu služby Adform na našej webovej stránke môžete v budúcnosti zabrániť aj kliknutím na tlačidlo "Opt-Out" pod nasledujúcim odkazom: site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out. Kliknutím na tlačidlo sa do vášho koncového zariadenia uloží súbor cookie. Tento súbor cookie nevymazávajte, pokiaľ nám chcete dať najavo, že si neželáte, aby spoločnosť Adform spracúvala vaše údaje.

Remarketing a sledovanie konverzií pomocou služby The Trade Desk

Využívame aj službu remarketingu a sledovania konverzií spoločnosti The Trade Desk Inc, 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001, USA ("The Trade Desk"), ak na to dáte svoj súhlas. Pomocou tejto služby sa používateľom, ktorí už navštívili našu webovú stránku a majú záujem o naše ponuky, zobrazujú cielené reklamy na naše ponuky na partnerských webových stránkach spoločnosti The Trade Desk. Na tento účel sa pri návšteve našej webovej stránky vo vašom prehliadači nastaví súbor cookie, ktorý obsahuje individuálne pridelené ID súboru cookie. Súbory cookie tiež umožňujú spoločnosti The Trade Desk a prípadne partnerom, s ktorými spoločnosť The Trade Desk spolupracuje, identifikovať, ktoré webové stránky používateľ navštívil, o aký obsah sa zaujímal a na ktoré produkty klikol (napríklad na našej webovej stránke). Okrem toho sa môžu zhromažďovať ďalšie technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúcich webových stránkach, čase návštevy a ďalšie informácie o používaní online ponuky. Na základe týchto informácií vytvára spoločnosť The Trade Desk pseudonymné profily používania, ktoré však nie sú bez vášho výslovného súhlasu spájané s ďalšími identifikačnými údajmi o vás.

Ak následne navštívite partnerskú webovú lokalitu spoločnosti The Trade Desk, spoločnosť The Trade Desk a prípadne partneri spoločnosti The Trade Desk rozpoznajú ID súboru cookie vášho prehliadača a môžu vám zobrazovať cielené reklamy na základe profilu používania. Týmto spôsobom sa vám snažíme zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné pre vaše záujmy (tzv. "personalizovaná reklama"). To môže zahŕňať napríklad reklamy na produkty, o ktoré ste sa predtým zaujímali na našej webovej stránke (tzv. "remarketing"). Prostredníctvom týchto opatrení sa snažíme zlepšiť účinnosť našich reklamných aktivít.

Trade Desk nám tiež pomáha vyhodnocovať a merať vplyv, úspešnosť a účinnosť našich reklám. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie sa používajú na štatistickú analýzu vopred definovaných akcií, ktoré používateľ vykonal na našej webovej lokalite. Spoločnosť The Trade Desk napríklad zaznamenáva vaše kontakty s našimi reklamnými materiálmi (vizuálne kontakty a kliknutia na reklamné bannery), ako aj presmerovania na našu webovú lokalitu a spája tieto informácie s vašimi interakciami na našej webovej lokalite (napr. volanie alebo objednávanie konkrétneho produktu na našej webovej lokalite). To nám okrem iného umožňuje následne určiť celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu a následne si zakúpili produkt (tzv. sledovanie konverzií). Nedostávame však žiadne informácie, pomocou ktorých by sme mohli používateľov osobne identifikovať.

Prehrávanie reklám a súvisiace spracovanie údajov vykonáva nezávisle spoločnosť The Trade Desk a prípadne aj partneri spoločnosti The Trade Desk. V tomto ohľade nemáme žiadny vplyv na výber a súvisiace spracovanie údajov. Nemôžeme najmä rozhodnúť o presnej webovej stránke alebo partnerovi spoločnosti The Trade Desk, prostredníctvom ktorého sa reklama prehráva, ani určiť, kde a ktorému konkrétnemu používateľovi sa reklama zobrazí. Súbory cookie nastavené spoločnosťou The Trade Desk sa ukladajú vo vašom prehliadači maximálne 12 mesiacov.

Výslovne upozorňujeme, že servery používané spoločnosťou The Trade Desk sa okrem iného nachádzajú v USA. Z prenosu údajov v USA môžu vyplývať ďalšie riziká, napríklad môže byť ťažšie vymáhať vaše práva na tieto údaje. Nezabudnite, že keď nám dávate súhlas na používanie služby The Trade Desk, súhlasíte s týmto prenosom údajov do USA. Prenos údajov do USA je teda založený na článku 49 ods. 1 písm. a) DSGVO. Okrem toho spoločnosť The Trade Desk poskytla aj primerané záruky v zmysle článku 46 ods. 2 DSGVO pre prenos údajov do USA.

Viac informácií o ochrane vašich osobných údajov spoločnosťou The Trade Desk nájdete na stránke www.thetradedesk.com/us/privacy.

Právnym základom pre spracovanie údajov v súvislosti s The Trade Desk je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a) DSGVO. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou vo vzťahu k vášmu príslušnému použitému koncovému zariadeniu, napr. kliknutím sem alebo vymazaním súborov cookie z našej webovej stránky alebo všetkých súborov cookie v nastaveniach vášho prehliadača. Môžete tiež zabrániť budúcemu používaniu služby The Trade Desk na našej webovej stránke vykonaním príslušnej voľby (uvedený poskytovateľ: "The Trade Desk") na tomto odkaze: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Používanie doplnkov LinkedIn

Na tejto webovej stránke sú integrované zásuvné moduly služby LinkedIn spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko ("LinkedIn"). Zásuvné moduly LinkedIn spoznáte podľa loga LinkedIn alebo tlačidla "Zdieľať" ("Odporučiť") na tejto webovej lokalite. Keď vyvoláte túto webovú lokalitu vrátane súvisiaceho pluginu od LinkedIn, LinkedIn podľa našich informácií získa IP adresu koncového zariadenia, ktoré používate, a informáciu, že váš prehliadač vyvolal príslušné časti našej webovej lokality, a to aj v prípade, že nemáte profil na LinkedIn alebo nie ste práve prihlásený na LinkedIn. Tieto informácie prenáša váš prehliadač priamo na server LinkedIn a ukladá ich tam.

Ak ďalej komunikujete s príslušnými zásuvnými modulmi, táto interakcia sa tiež prenáša priamo na server LinkedIn a ukladá sa tam. Z odoslaných údajov možno vytvoriť profily používateľov. Ak ste prihlásení do LinkedIn, LinkedIn môže návštevu našej webovej stránky priamo priradiť k vášmu používateľskému kontu. Vaša interakcia so zásuvným modulom LinkedIn môže byť zverejnená aj na vašom profile LinkedIn (napr. keď kliknete na tlačidlo "Zdieľať") a zobrazená vašim kontaktom.

Zásuvné moduly LinkedIn používajú súbory cookie. Podľa našich vedomostí je použitie týchto súborov cookie nevyhnutné na identifikáciu používateľa, a teda na poskytnutie požadovanej funkcie zásuvného modulu (napr. pri kliknutí na tlačidlo "Zdieľať" na priradenie návštevníka webovej stránky k jeho profilu používateľa LinkedIn). Súbory cookie sa vo vašom prehliadači ukladajú maximálne dva roky.

Chceli by sme upozorniť, že nemáme žiadny vplyv na zhromažďovanie a spracovanie údajov zásuvnými modulmi LinkedIn. Taktiež si nie sme vedomí úplného rozsahu spracovania údajov (napr. pokiaľ ide o zhromaždené údaje, účely spracovania, doby uchovávania atď.). Na tomto mieste vás informujeme podľa našich poznatkov.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou LinkedIn, ako aj súvisiace práva a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Radi by sme upozornili, že spoločnosť LinkedIn môže spracúvať údaje aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, najmä v USA. To môže viesť k ďalším rizikám, napríklad môže byť ťažšie vymáhať práva dotknutej osoby na tieto údaje. Prenos údajov sa uskutočňuje na základe štandardných doložiek o ochrane údajov podľa článku 46 ods. 2 písm. c) DSGVO. Viac informácií nájdete na stránke www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533.

Ďalšie nastavenia a námietky proti používaniu údajov na reklamné účely sú možné v nastaveniach vášho konta LinkedIn. Podrobnejšie informácie nájdete tu: www.linkedin.com/help/linkedin/answer/93516/widerspruch-gegen-die-datenverarbeitung-einschrankung-der-datenverarbeitung. Okrem toho môžete namietať proti používaniu údajov na reklamné účely aj na americkej stránke www.aboutads.info/choices/ alebo na stránke EÚ www.youronlinechoices.com. Nastavenia sú nezávislé od platformy. Nastavenia sú nezávislé od platformy, t. j. uplatňujú sa na všetky zariadenia, ako sú stolové počítače alebo mobilné zariadenia.

Naše spracovanie údajov v súvislosti s používaním zásuvného modulu od spoločnosti LinkedIn je založené na článku 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávneným záujmom pri používaní zásuvných modulov je zlepšenie a optimálny dizajn našej webovej stránky na základe želaní a preferencií návštevníkov našej webovej stránky.

Používanie  Google Máp

Táto webová stránka tiež používa produkt Google Mapy, mapovú službu poskytovanú spoločnosťou Google na zobrazovanie interaktívnej mapy. Použitím máp Google môžu byť informácie vygenerované po vašom použití webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) prenesené na server Google so sídlom v USA, kde budú tieto informácie uložené. Spoločnosť Google môže tieto informácie postúpiť tretím stranám, ak je to stanovené zákonom alebo v rozsahu, v akom tieto tretie strany spracovávajú údaje podľa pokynov spoločnosti Google. Váš internet nastaví pripojenie na servery Google iba aktívnym kliknutím na interaktívnu mapu. Podrobné informácie o tom, ako spoločnosť Google spracováva tieto údaje, nájdete tu: www.google.com/policies/privacy/

Službu Máp Google môžete deaktivovať. Deaktivovaním JavaScriptu vo svojom prehliadači zabránite akémukoľvek prenosu údajov do Google. Upozorňujeme však, že nebudete môcť používať zobrazenie mapy.

Prevod do spoločnosti Google so zreteľom na Google Analytics je založený na oddieloch 45 a 28 GDPR. Ďalšie informácie nájdete v časti vyššie o službe Google Analytics. Používame Mapy Google na zvýšenie užívateľskej prívetivosti našich webových stránok. Preto je použitie Máp Google založené na oddiele 6 ods. 1, strana 1, rozsv. F) GDPR. Je v našom legitímnom záujme zvýšiť výkonnosť našich webových stránok a zabezpečiť čo najlepšiu užívateľskú prívetivosť.

Žiadne automatické rozhodovanie

Žiadne automatizované rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 22 ods. 1 a 4 GDPR sa koná na našom konci.

Prenos údajov tretím stranám

Vaše údaje sa bez vášho výslovného súhlasu nebudú prenášať tretím stranám, pokiaľ to nebude možné pri poskytovaní služby alebo plnení zmluvy. Akýkoľvek prenos vašich osobných údajov tretím stranám sa podľa toho uskutoční iba na základe vášho súhlasu podľa § 6 ods. 1, strana 1, svieti. a) GDPR alebo na účely plnenia zmluvy podľa § 6 ods. 1, strana 1 svieti. b) GDPR. Odovzdávanie vládnym inštitúciám a orgánom oprávneným na prijímanie takýchto informácií sa uskutoční iba v rámci povinností vyplývajúcich z právnych informácií alebo ak tieto informácie musíme zverejniť na základe súdneho príkazu. V takom prípade je prenos vašich údajov povinný na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sa podľa § 6 ods. 1, strana 1 svieti. c) GDPR.

Pokiaľ externí poskytovatelia služieb prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, zabezpečili sme všetky právne, technické a organizačné opatrenia, ako aj pravidelné kontroly, či dodržiavajú ustanovenia zákonov o ochrane údajov.

Všeobecné obdobie uchovávania a výmaz

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, pokiaľ je to potrebné na splnenie zamýšľaného účelu (napr. Plnenie zmluvy, odpoveď na vašu žiadosť) alebo legitímne dôvody v zmysle § 17 ods. 3, GDPR, ako napríklad zákonné doby uchovávania. Pokiaľ sú zákonné lehoty uchovávania, napríklad podľa obchodného a daňového práva, v rozpore s vymazaním vašich osobných údajov, obmedzíme spracovanie vašich údajov; potom sa vaše údaje vymažú podľa právnych predpisov.

Údaje žiadateľa sa vymažú najneskôr do šiestich mesiacov po ukončení procesu podávania žiadostí, pokiaľ nám nedáte súhlas na uchovávanie údajov dlhšie ako toto obdobie alebo ak na vašej strane neexistujú legitímne dôvody na vznesenie námietky proti vymazaniu, napríklad na obranu právne nároky.

Ako chránime osobné údaje

Prijali sme príslušné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej úprave vašich osobných údajov. Všetky vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, uložíme na naše zabezpečené servery (chránené heslom a bránou firewall). Všetky elektronické transakcie, ktoré uskutočňujete alebo prijímate od nás, budú šifrované. Upozorňujeme, že prenos údajov cez internet nie je sám o sebe 100% bezpečný a že nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov prenášaných prostredníctvom internetu.

Vaše práva ako dotknutých osôb

Kedykoľvek a bezplatne môžete získať potvrdenie alebo informácie o vašich osobných údajoch, ktoré máme uložené (oddiel 15 GDPR). Máte tiež právo požadovať opravu nesprávnych údajov (oddiel 16 GDPR), ako aj vymazanie vašich osobných údajov za predpokladu, že neexistujú žiadne legitímne dôvody proti takémuto vymazaniu (oddiel 17 ods. 3, GDPR) alebo obmedzenie údajov. spracovanie (oddiel 18, GDPR). Za predpokladu, že základom pre spracovanie údajov je oddiel 6 ods. 1, strana 1, svieti. f) GDPR (uplatnenie oprávneného záujmu), v súlade s oddielom 21 GDPR, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, pokiaľ je to založené na dôvodoch vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie alebo keď je takáto námietka podaná namierené proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu. V tomto druhom prípade máte nárok na všeobecné právo na vznesenie námietky bez uvedenia dôvodu, ktorý vyplýva z vašej osobitnej situácie, ktorú vykonáme my (oddiel 21 ods. 2, GDPR). Ak podáte námietky z dôvodov vyplývajúcich z vašej osobitnej situácie, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nedokážeme overiť legitímne presvedčivé dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak je spracovanie v prospech. výkonu, výkonu alebo obrany pohľadávok (oddiel (21 ods. 1, GDPR)

Kedykoľvek môžete tiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý sme dostali v súvislosti so zhromažďovaním a spracovaním údajov s budúcimi účinkami.

Ak poskytnete údaje týkajúce sa seba a ak tieto údaje spracujeme po vašom súhlase alebo pri plnení zmluvy, môžete požadovať, aby ste od nás dostali tieto údaje v štruktúrovanom, konvenčnom a strojom čitateľnom formáte alebo aby sme ich preniesli údaje inej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné (tzv. právo na prenosnosť údajov).

Okrem toho máte právo podať sťažnosť regulačnému orgánu, ak sa domnievate, že nami spracované údaje porušujú zákonné predpisy.

Aby ste si mohli uplatniť vyššie uvedené práva, kontaktujte prosím našu kontaktnú adresu uvedenú vyššie alebo pošlite e-mail nám alebo nášmu miestnemu úradníkovi pre ochranu údajov.

Náš pracovník pre ochranu údajov

V našej spoločnosti sme vymenovali interných koordinátorov ochrany údajov a najali sme externého pracovníka pre ochranu údajov. Vykonajú organizačné a technické opatrenia, aby zabezpečili, že Vaše osobné údaje sú bezpečné a chránené. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, kontaktujte pracovníka pre ochranu údajov spoločnosti Messer Cutting Systems GmbH na adrese datenschutz@messer-cutting.com.

Ak by ste nás chceli kontaktovať mailom, nasmerujte Vašu korešpondenciu na uvedenú mailovú adresu.

Odkazy na webové stránky iných poskytovateľov

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iných poskytovateľov, na ktorých sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Toto nezahŕňa obsah tretích strán a webové stránky, ktoré sú prepojené z našej webovej stránky. Platí to pre sociálne siete, ako sú napríklad LinkedIn, Xing a ďalšie. V takom prípade sa vaše údaje spracúvajú prostredníctvom príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete bez toho, aby sme nad tým mali akúkoľvek kontrolu. To isté platí pre osobné údaje, ktoré nám poskytujete prostredníctvom takejto platformy, napríklad kontaktovaním nás cez náš profil v príslušnej sociálnej sieti. Informácie o zaobchádzaní a ochrane vašich osobných údajov v takýchto sieťach nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa platformy. Ak však vaše osobné údaje, ktoré ste nám oznámili alebo ktoré sme získali prostredníctvom takejto sociálnej siete, uložíme na našich vlastných serveroch a použijeme ich na spracovanie vašej žiadosti alebo inak, vyššie uvedené poznámky v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov sa samozrejme vzťahujú ,

Aktualizácie týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť a doplniť tieto zásady ochrany osobných údajov v rámci platných právnych ustanovení a zverejniť aktualizovanú verziu na našich webových stránkach, pokiaľ je to vhodné z dôvodu nového technologického vývoja, legislatívnych zmien alebo zmien v našich obchodných prevádzkach. Z tohto dôvodu vám odporúčame, aby ste túto webovú stránku pravidelne kontrolovali, aby ste sa uistili, že ste oboznámení s našimi najnovšími pravidlami ochrany osobných údajov.

 

Legal Notice

Contents of this Website
The contents of this website have been created with the greatest possible care. We, Messer Cutting Systems GmbH do not, however, assume any responsibility for the correctness, completeness or up to date status of the contents presented.

Availability of the Website
Messer Cutting Systems GmbH will endeavour to offer the service on call as far as possible without interruptions. But even with the greatest care, down-times cannot be excluded. We reserve the right to modify or terminate our offer at any time. We cannot take any responsibility for interruptions or other faults caused by files which are not error free or for formats which are incorrectly structured.

Copyright
All contents and structures of this Website are protected by copyright and performance rights protection. The publication in the World Wide Web or in other Internet services does not constitute a declaration of agreement for further use by third parties. Each and every use which is not compliant with German copyright laws requires the prior written consent of Messer Cutting Systems GmbH.
We explicitly allow and welcome the quotation of our documents and the setting of links to our Website, as long as it is made clear that it refers to the contents of the Website of Messer Cutting Systems GmbH and these contents are not associated with the contents of third parties who conflict with the interests of Messer Cutting Systems GmbH.

Notice about the problems associated with external Links
Messer Cutting Systems GmbH is, as submitter of content under § 7 Abs.1 of the German “Telemediengesetz” is responsible for the “own content”, which it presents for use, under the general laws and to differentiate between its own contents and cross references (“Links”) and those contents made available and offered by others. By these links Messer Cutting Systems GmbH makes available access to “third party contents” which is identified in this way:
By “Links” we mean “living” (dynamic) connections. Messer Cutting Systems GmbH has indeed checked the third party content when the link was first created to see that no possible civil or criminal liability arises from this. However, we cannot constantly monitor the contents referred to in its offer for changes which could result in grounds for a new responsibility. Should we become aware, or be made aware by others, that a concrete offer made available in a link has given rise to a civil or criminal responsibility then the reference to this offer will be cancelled.